<< Back to Mesivta Page

  

29. 26 Tishrei - Shabbos Bereishis

28. 25 Tishrei 

27. 24 Tishrei - Isru Chag

26. 23 Tishrei - Simchas Torah

25. 22 Tishrei - Shemini Atzeres

24. 21 Tishrei - Hoshanah Rabo

23. 20 Tishrei - 4th day of Chol Hamoed

22. 19 Tishrei - Shabbos - 3rd day of Chol Hamoed 5742

21. 18 Tishrei - 2nd day of Chol Hamoed 5742

20. 17 Tishrei - 1st day of Chol Hamoed 5742

19. 18 Tishrei - 2nd day of Sukkos 5742

18. 15 Tishrei - 1st day of Sukkos 5742

17. 14 Tishrei - Erev Sukkos 5742

16. 13 Tishrei 5742

15. 12 Tishrei - Parshas Ha'azinu 5742

14. 11 Tishrei 5742

13. 10 Tishrei - YK 5742

12. 9 Tishrei - Erev YK 5742

11. 8 Tishrei 5742

10. 7 Tishrei 5742

9. 6 Tishrei 5742

8. 5 Tishrei 5742

7. 4 Tishrei 5742

6. 3 Tishrei - Tzom Gedaliya 5742

5. 2 Tishrei - RH 5742

4. 1 Tishrei - RH 5742

3. 29 Elul - Erev RH 5742

2. 28 Elul 5742

1. 27 Elul 5742