Mivtza Neshek

> Mivtza Neshek Overview - 35 Years (Hebrew)

"Ah Lichteken Shturem" – The story of Mivtza Neshek (English)

Vov Tishrei 5735 - The Rebbe speaks about Miriam bas Bilga (English)

> Sichos on the launch of Mivtza Neshek (Or Vechom Hahiskashrus)